# აპლიკანტი პროექტის დასახელება მიმარტულება საძიებო ხარისხი ორგანიზაცია
1 ზარა ბაღდასარიანი ნუკლონ-ნუკლონური დრეკადი გაბნევის რეაქციის შესწავლა მცირე კუთხეებსა და COSY ამაჩქარებლის მაქსიმალურ ენერგიამდე 6-200 დოქტორი ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახ. უნივერსიტეტი
2 მალხაზ ჯაბუა ტექნოლოგიურ და ექსპერიმენტალური კვლევის დანადგარებში ფიზიკური პროცესების კომპიუტერული მონიტო
რინგი და მართვა
4-120; 6-200 დოქტორი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
3 გიორგი ხაზარაძე ახალი სპინური მულტიფეროიკების მიკროსკოპული თვისებების შესწავლა 6-170 დოქტორი ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახ. უნივერსიტეტი
4 კონსტანტინე მურადოვი დიდი მოცულობის მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემა 4-100 მაგისტრი ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახ. უნივერსიტეტი
5 გიორგი კუხალაშვილი ბირთვი-გარსის ტიპის ნახშირბადის მაგნიტური ნანონაწილაკების სუბსტრა
ტის ზედაპირზე ფორმირების მექანიზ
მის გამოკვლევა სტრუქტურული და თერმოდინამიკური მეთოდებით
3-250 მაგისტრი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი