Bagdasarian Zara (Bachelor TSU), Intership IKP-2, 6 weeks (11/07-27/08)

Jabua Malkhaz (Bachelor GTU), Intership IKP-2, 2 weeks (15/11-30/11)

 

 

Bagdasarian Zara (Bachelor TSU), Intership IKP-2, 3 weeks (03/09-25/09)

Jabua Malkhaz (GTU), Master IKP-2, 15/01-05/07/2011

 

 

Kelenjeridze Mikheil (Bachelor GTU), Intership IKP-2/INM-4, 3 weeks (12/11-01/12)

Muradov Konstantine (Bachelor TSU), Intership IKP-2/JSC, 3 weeks (03/11-23/11)

Shergelashvili Dito (Bachelor GTU), Intership IKP-2/ZEA-1, 3 weeks (12/11-01/12)

Bagdasarian Zara (TSU), Master IKP-2, 01/02-22/07 2012

Bagdasarian Zara (TSU), PhD IKP-2, started in November 2012

Jabua Malkhaz (GTU), PhD IKP-2, started in January 2012

 

 

Alkhanishvili Davit (Bachelor TSU), Intership IKP-2, 2 weeks (2/09-22/09)

Kakabadze Goga (Bachelor GTU), Intership IKP-2, 2 weeks (24/11-6/12)

Kelenjeridze Mikheil (Bachelor GTU), Intership INM-4, 10 weeks (10/07-18/09)

Kelenjeridze Mikheil (Bachelor GTU), Intership INM-4, 4 weeks (24/11-21/12)

Khechiashvili Tamar (Bachelor GTU), Intership INM-4, 10 weeks (10/07-18/09)

Khechiashvili Tamar (Bachelor GTU), Intership INM-4, 4 weeks (24/11-21/12)

Kolotauri Dimitri (Bachelor GTU), Intership INM-4, 4 weeks (24/11-21/12)

Shergelashvili Dito (Bachelor GTU), Intership IKP-2/ZEA-1, 4 weeks (06/09-08/10)

Shergelashvili Dito (Bachelor GTU), Intership INM-4, 4 weeks (24/11-21/12)

Tukhashvili Giorgi (Bachelor TSU), Intership IKP-2, 2 weeks (2/09-22/09)

Kukhalashvili Giorgi (GTU), Master IKP-2, 15/11/2012-01/08/2013

Muradov Konstantine (TSU), Master JSC, 25/02-04/08 2013

Bagdasarian Zara (TSU), PhD IKP-2, since 2012

Jabua Malkhaz (GTU), PhD IKP-2, since 2012

Khazaradze Giorgi (TSU), PhD PGI-4, started in March 2013

 

 

Gogishvili Ana (GTU), Bachelor INM-4, 08/11-23/11 2014

Iordanishvili Elene (GTU), PhD INM-4, 08/11-23/11 2014

Khechiashvili Tamar (GTU), Master INM-4, 08/11-23/11 2014

Shergelashvili Dito (GTU), Master INM-4, 08/11-23/11 2014

Kelenjeridze Mikheil (GTU), Bachelor INM-4,  08/11-23/11 2014

Tukhashvili Giorgi (TSU), Master IKP-3, 15/2-01/8 2014

Bagdasarian Zara (TSU), PhD IKP-2, since 2012

Jabua Malkhaz (GTU), PhD IKP-2, since 2012

Mebonia Mikheil (Ilia Uni), PhD PGI-4, started in 2014

Khazaradze Giorgi (TSU), PhD PGI-4, since 2012

Kobalia Nino (GTU), PhD INM-4, started in 2014

 

 

Dito Shergelashvili (GTU), Master ZEA1, 1/XI/2014—5/VII/2016

Grigol Abuladze (GTU), Master PGI, 1/XI/2014—5/VII/2016

Tamar Khechiashvili (GTU), Master INM4

Iordanishvili Elene (GTU), PhD INM-4, started in 2014

Kobalia Nino (GTU), PhD INM-4, started in 2014

Manuchar Gvaramia (TSU), PhD JCNS (München)​, 01/III/2015—31/VIII/2017

Mamuka Chikovani ​(TSU), PhD JCNS, 01/II/2015—28/II/2018

 

Richard Kibler (GTU) Bachelor IEK 8, 14/XI-9/XII

Tatia Tonashvili (GTU) Bachelor IEK 8, 14/XI-9/XII

Ana Gogishvili (GTU) Bachelor INM 4,10/IV-22/V

Nika Gogolidze (GTU), Bachelor INM 4, 28/X-20/XI

Michael Kitaevich (GTU), Bachelor INM 4, 10/IV-22/V

Mikheil Kelenjeridze (GTU), Bachelor INM 4, 10/IV-22/V

Tamar khechiashvili (GTU), Master INM 4, 10/IV-22/V

Mikheil Kelenjeridze (GTU),Master INM 4, 1/XI/2016--5/VII/2017

Michael Kitaevich (GTU), Bachelor INM, 4—28/X-20/XI

Ana Gogishvili (GTU), Master INM 4, 28/X-20/XI

 

Tamar Khechiashvili (GTU), PhD INM-4, 01/II/2017-31/I/2020